Regulamin

REGULAMIN IMPREZY „TSL MUSIC FESTIVAL”

ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 10.06.2022 R.

 I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) obowiązuje wszystkich uczestników imprezy niemasowej o nazwie „TSL Music Festival” (zwanej dalej „Imprezą”), której organizatorem jest ESA Trucks Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Ks. Wawrzyniaka 1 (dalej zwany „Organizatorem”).
 2. Impreza odbywa się w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań. Dokładny opis miejsca odbywania imprezy i inne przydatne informacje na temat Imprezy można znaleźć na stronie www.TSLMusicFestival.com
 3. Impreza nie ma charakteru imprezy masowej (w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.), a liczba udostępnionych przez Organizatora miejsc wynosi nie więcej niż 490.
 4. Wstęp na TSL Music Festival jest możliwy poprzez okazanie zaproszenia wystawionego przez Organizatora dla jego klientów (tzw. Strefa VIP) oraz poprzez okazanie biletu dostępnego w sprzedaży ( tzw. Strefa OPEN). Organizator przewiduje dwa etapy sprzedaży biletów ( Strefa OPEN): I etap – sprzedaż tylko dla firm z branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), którym Organizator będzie oferował bilety; II etap (będzie przeprowadzony o ile pozostaną niesprzedane bilety z etapu I) – sprzedaż otwarta na platformie eBilet: ebilet.pl.  Łączna ilość zaproszeń i biletów będzie wynosić maksymalnie 490.
 5. Wejście na Imprezę oznacza akceptację postanowień Regulaminu i obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora i osoby przez niego upoważnione.
 6. Regulamin Imprezy udostępniony jest na stronie internetowej Imprezy www.TSLMusicFestival.com.
 7. Impreza ma charakter artystyczno-rozrywkowy, a dokładny opis programu Imprezy znajduje się na podanej powyżej stronie Internetowej.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na Imprezie

 1. Wszystkie osoby obecne na Imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 2. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wiek. Na Imprezie nie mogą przebywać osoby niepełnoletnie. W związku z tym przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do legitymowania osób obecnych na Imprezie. Osoby niepełnoletnie będą proszone o opuszczenie Imprezy.
 3. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane do szanowania mienia innych osób, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora. W razie wyrządzenia szkody przedstawiciele Organizatora będą uprawnieni do wylegitymowania osoby odpowiedzialnej za szkodę. W razie odmowy udostępnienia dokumentu tożsamości zostanie wezwana Policja.
 4. Przy pierwszym wejściu na Imprezę należy okazać zaproszenie wystawione przez Organizatora lub bilet zakupiony w wolnej sprzedaży. Okazane zaproszenia i bilety podlegają, przy wejściu na Imprezę, wymianie na Identyfikator. Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce. Opaski będą w dwóch rodzajach: dla Klientów VIP (w zamian za zaproszenie) oraz dla pozostałych osób (w zamian za bilet). Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Każdorazowe wejście na Imprezę przysługuje tylko z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. Zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każda osoba dokonuje wymiany zaproszenia lub biletu na Identyfikator wyłącznie osobiście. Zamianie na Identyfikator podlegają wyłącznie oryginalne zaproszenia i bilety, co jest weryfikowane przy pierwszym wejściu na Imprezę.
 5. Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia osoby z Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Imprezie) osoba z takim identyfikatorem zobowiązana jest do natychmiastowego zgłoszenia się do przedstawiciela Organizatora wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Imprezie, a nie poza jej terenem. Samowolne opuszczenie Imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia przedstawiciela Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Imprezy.
 7. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane do korzystania z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, ostrych narzędzi, gazu itp.);
 • materiałów wybuchowych;
 • wyrobów pirotechnicznych;
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • innych przedmiotów lub substancji, których posiadanie jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 1. Na Imprezę nie wolno wprowadzać psów lub jakichkolwiek innych zwierząt.
 2. Zabronionym jest wnoszenie na Imprezę jakichkolwiek napojów lub jakiegokolwiek jedzenia.
 3. Zabrania się prowadzenia na Imprezie bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej.
 4. Na Imprezie można nabywać napoje i jedzenia płacąc kartą lub gotówką. Dla posiadaczy biletów VIP Organizator przygotował bogaty asortyment alkoholi i innych napojów, a także ciepłe i zimne przekąski.
 5. Zabrania się utrwalania jakiekolwiek fragmentu Imprezy za pomocą profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer lub innego sprzętu umożliwiającego nagrywanie audio-video. Dopuszcza się wykonywanie zdjęć z Imprezy amatorskimi aparatami cyfrowymi poniżej 6x zoomem optycznym.
 6. Naruszenie zasad Regulaminu lub niezastosowanie się do zaleceń przedstawicieli Organizatora lub służb porządkowych może skutkować w szczególności:
 • wezwaniem osoby obecnej na Imprezie do jej opuszczenia;
 • ujęciem osoby obecnej na Imprezie i przekazaniem go służbom zewnętrznym (w szczególności Policji).
 1. Osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu lub innych problemów zdrowotnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyżej wymienione uszczerbki na zdrowiu wywołane głośnymi dźwiękami.
 2. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach, a także w celach promocyjnych i marketingowych działalności gospodarczej Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych związanych z Imprezą lub działalnością gospodarczą Organizatora. Wizerunek osób będzie rozpowszechniany, jako stanowiący jedynie szczegół całości Imprezy i w związku z tym nie wymagający zezwolenia tej osoby na jego rozpowszechnianie (zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do przedstawicieli Organizatora lub punktu informacyjnego, znajdującego się przy głównym wejściu.
 4. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu Imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych ustanowionych przez Organizatora.

III. Przedstawiciel i służby porządkowe ustanowione przez Organizatora

 1. Przedstawiciele Organizatora i powołane przez niego służby porządkowe będą posiadać wydane przez Organizatora identyfikatory.
 2. Do służb Organizatora zalicza się: ochroniarzy oraz osoby obecne przy wejściu na Imprezę odpowiedzialne za sprawdzanie zaproszeń i biletów oraz udzielające wszelkich informacji związanych z Imprezą. Powyżej opisane służby są uprawnione do sprawdzania przestrzegania wszelkich zasad Imprezy opisanych w Regulaminie.
 1. Przedstawiciele Organizatora i powołanych przez niego służb porządkowych będą wykonywać obowiązki informacyjne związane z Imprezą, a także inne obowiązki wynikające z Regulaminu.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator Imprezy będzie przetwarzał następujące dane osobowe osób uczestniczących w Imprezie: wizerunek utrwalony na Imprezie. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas Imprezy jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: ochronadanych@esatrucks.eu bądź tradycyjną pocztą na adres ESA Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Ks. Wawrzyniaka 1.
 2. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach, a także w celach promocyjnych i marketingowych działalności gospodarczej Organizatora. Podstawą do przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w Imprezie jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na możliwości rozpowszechniania wizerunku osób, jako elementu całości Imprezy, aby poprzez promowanie Imprezy i działalności gospodarczej Organizatora mogły się odbywać kolejne edycje Imprezy i inne wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowy organizowane przez Administratora.
 3. Osoby uczestniczące w Imprezie, przyjmują do wiadomości, iż w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych uzyskanych podczas Imprezy Administrator informuje, że:
 • odbiorcą danych osobowych może być każdy podmiot, który będzie zainteresowany Imprezą lub działalnością gospodarczą Organizatora, w tym w szczególności partnerzy handlowi i klienci Organizatora;
 • dane te będą przechowywane przez okres organizowania kolejnych edycji Imprezy lub przez okres wykonywania prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia;
 • mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia tych danych oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • uczestniczenie w Imprezie jest jednoznaczne z podaniem danych osobowych (tj. utrwaleniem wizerunku); jeśli osoba nie chce aby Administrator zebrał jej ww. dane osobowe nie powinna uczestniczyć w Imprezie;
 • Administrator przetwarzając dane osobowe nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) w stosunku do tych danych.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań w zapewnieniu wszelkich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie 01.03.2019 i obowiązuje do czasu zakończenie Imprezy lub spraw związanych z Imprezą.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa osób uczestniczących w Imprezie.