Polityka prywatności

Administratorem danych jest ESA Trucks Polska sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Ks. Wawrzyniaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267483, REGON: 300422973, NIP: 9721145555.

Definicje użyte na potrzeby

 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Administrator – oznacza spółkę ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
 4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, na której rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu.
 6. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 8. Serwis – oznacza stronę internetową TSL Music Festival
 9. Urządzenie – oznacza każde elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Klauzula informacyjna i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
  • nawiązania kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,
  • dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  • dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  • prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.), na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
 3. Administrator Serwisu zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika:
  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
  • inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z administratorem danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do realizacji umów lub odpowiedzi na zapytania Użytkownika, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;
  • do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, ale tylko i wyłącznie przez okres wymagany prawem krajowym.
 5. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  • sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  • usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 6. W celu realizacji umowy lub zapytania Administrator może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firm kurierskich, podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi prawne oraz obsługę IT.
 7. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@esatrucks.eu w każdej sprawie dot. przetwarzania danych.

Pliki Cookies

 1. Typy plików cookies przetwarzanych przez Administratora to:
 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Zmiany w polityce prywatności dokonywane przez Administratora

 1. Administrator ma możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami. W przypadku jakichkolwiek zapytań dot. wprowadzanych zmian prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.
 2. Niniejsza polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.